Telewizja Toya Sp. z o.o. zrealizowała projekt pn. "Wdrożenie nowoczesnego systemu produkcyjno-dystrybucyjnego w oparciu o system informatyczny w Telewizji TOYA" , współfinansowany w ramach III Osi Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego, Oś priorytetowa III: Gospodarka, innowacyjność, przedsiębiorczość, Działanie III.3 Rozwój B+R w przedsiębiorstwach.
Całkowita wartość projektu 1.926.702,74 zł.
Dofinansowanie projektu ze środków regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013 w kwocie 918.554,99 zł.