< Powrót

REGULAMIN PLEBISCYTU POD NAZWĄ „ENERGIA KULTURY”

Zwanego dalej Plebiscytem

& 1

Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy Regulamin (zwany dalej Regulaminem) określa zasady i warunki przeprowadzenia Plebiscytu pod nazwą „Energia Kultury”.
 2. Plebiscyt polega na wyłonieniu w drodze głosowania najważniejszego łódzkiego wydarzenia kulturalnego poprzedniego roku i ogłoszenia jego zwycięzców na uroczystej Gali, organizowanej w Klubie Wytwórnia, transmitowanej przez Telewizję TOYA.
 3. Organizatorami Plebiscytu są:
  • Telewizja TOYA Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi (90-554 Łódź) przy ul. Łąkowej 29B, NIP 729-261-35-74, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi Śródmieścia XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 000026435
  • Klub Wytwórnia – Film Hotel Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi (90-554 Łódź) przy ul. Łąkowej 29, NIP 727-275-02-10, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi – Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000336343, Regon: 100738406.
  Zwani dalej Organizatorami.
 4. Niniejszy Regulamin jest jedynym dokumentem określającym zasady Plebiscytu.
 5. Nadzór merytoryczny nad prawidłowością przeprowadzenia Plebiscytu prowadzi gremium złożone z przedstawicieli Organizatorów.

& 2

Zasady przeprowadzania Plebiscytu

 1. Plebiscyt przebiega w czterech etapach:
  a. PIERWSZY ETAP, trwający nie krócej niż tydzień, polega na zgłaszaniu propozycji kandydatur do nagrody w Plebiscycie. Do Plebiscytu można zgłaszać konkretne wydarzenia artystyczne: koncerty, wystawy, spektakle, książki, filmy, performance itp. Zgłaszać do nagrody Energii Kultury można wyłącznie wydarzenia mające swoją premierę w roku, za która jest ona przyznawana. Do Plebiscytu nie można zgłaszać festiwali, projektów, jako artystycznych całości, ale konkretne realizacje wchodzące w ich skład. Wszystkie zgłoszone wydarzenia muszą zawierać w sobie „pierwiastek” łódzki (np. być łódzką produkcją, być częścią łódzkich wydarzeń, Łódź jest ich bohaterką, autor jest związany z Łodzią). Zgłaszanie propozycji kandydatur do nagrody w Plebiscycie odbywa się drogą mailową na adresy mailowe podane przez Organizatorów. Każdy uczestnik tego etapu może zgłosić dowolną liczbę kandydatur;
  b. DRUGI ETAP to zwołanie Kapituły Plebiscytu, która spośród nadesłanych propozycji wyłoni od 6 do 12 finalistów Plebiscytu. Równocześnie Kapituła na posiedzeniu wybierze Człowieka roku łódzkiej Kultury, która to nominacja nie podlega późniejszemu głosowaniu;
  c. TRZECI ETAP, trwający nie krócej niż tydzień, polega na głosowaniu na konkretne, nominowane przez Kapitułę wydarzenia. Głosowanie w tym etapie będzie odbywać się drogą wskazaną przez Organizatorów (np. drogą mailową, poprzez głosowanie internetowe, za pomocą sms’ów). Ten etap trwa do godziny 12.00 dnia, w którym odbywa się gala Plebiscytu. Zwycięzcę Plebiscytu wyłania się poprzez zsumowanie wszystkich oddanych głosów;
  d. CZWARTY, ostatni, ETAP Plebiscytu to publiczne przedstawienie nominowanych i zwycięzców Energii Kultury podczas uroczystej gali w Klubie Wytwórnia.
 2. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do weryfikacji zgłoszeń pod kątem ich zgodności z niniejszym Regulaminem. Zgłoszenia negatywnie zweryfikowane nie będą rozpatrywane przez Kapitułę Plebiscytu.
 3. Plebiscyt ma charakter otwarty. Zgłoszenia do nagrody w Plebiscycie mogą wysyłać wszyscy chętni do wzięcia udziału w głosowaniu.
 4. Do momentu rozpoczęcia gali Plebiscytu oraz wręczenia nagroód nie będą publikowane żadne cząstkowe, procentowe oraz ostateczne wyniki głosowania.

& 3

Kapituła

 1. Skład Kapituły ustalają każdorazowo przedstawiciele Organizatorów.
 2. W skład Kapituły mogą wchodzić przedstawiciele mediów, sztuki, uczelni artystycznych itp.
 3. Nie ma ograniczeń, co ilości osób wchodzących w skład Kapituły.
 4. Członkowie Kapituły wybierają finalistów Plebiscytu spośród zgłoszonych wydarzeń.
 5. Członkowie Kapituły mają prawo do zgłaszania własnych kandydatur.
 6. Członkowie Kapituły nie mogą zgłaszać ani nominować kandydatur na najważniejsze łódzkie wydarzenie kulturalne roku spośród organizowanych, przygotowywanych, produkowanych przez instytucje, które reprezentują.
 7. Członkowie Kapituły wybierają osobę, która zostanie nagrodzona, jako Człowiek roku łódzkiej Kultury.
 8. Członkowie Kapituły mają prawo do przyznania, w szczególnych okolicznościach (wspólnie ustalonych podczas posiedzenia), Nagrody Specjalnej.

& 4

Ogłoszenia wyników Plebiscytu

 1. Ogłoszenie wyników Plebiscytu nastąpi podczas uroczystej gali w Klubie Wytwórnia.
 2. Po zakończeniu Plebiscytu nie będą publikowane, poza pierwszym miejscem, pozostałe wyniki głosowania.

& 5

Nagrody w Plebiscycie

 1. Nagrodą w Plebiscycie na najważniejsze łódzkie wydarzenie kulturalne roku jest statuetka „Kołyska Newtona”.
 2. Nagrodą dla Człowieka roku łódzkiej Kultury jest statuetka „Kołyska Newtona”.
 3. Forma Nagrody Specjalnej jest wspólnie ustalana przez członków Kapituły.
 4. Za wręczenie nagród odpowiadają Organizatorzy Plebiscytu.
 5. Szczegóły związane z przyznawaniem nagród, sposobem ich odbioru, ewentualnych obciążeń podatkowych, itp. będą opisane każdorocznie w formie załącznika nr 1 do niniejszego regulaminu. 

& 6

Ochrona danych osobowych

 1. Administratorem danych osobowych jest Telewizja TOYA Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi przy ul. Łąkowej 29B. We wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych można kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych wysyłając wiadomość e-mail na adres: daneosobowe@toya.com.pl.
 2. Dane przetwarzane są w celu przeprowadzenia Plebiscytu, a konkretnie przyjęcia zgłoszenia kandydatur do nagrody i przeprowadzenia głosowania, a więc realizacji prawnie uzasadnionego interesu Organizatora. Podstawą prawną jest Art. 6 ust. 1 lit. F RODO. Organizator posiada prawnie uzasadniony interes w budowaniu pozytywnych relacji ze swoim otoczeniem. Czynności związane z budową marki, tworzeniem przyjaznej atmosfery wokół swojego przedsiębiorstwa są podstawowymi czynnikami wspierającymi prowadzenie działalności gospodarczej, a więc czynności takie mają pokrycie w Art. 16 Europejskiej Karty Praw Podstawowych.
 3. Do danych osobowych osób zgłaszających kandydatów i głosujących w plebiscycie dostęp może mieć współorganizator i dbająca o stronę techniczną głosowania TOYA Sp. z o.o.
 4. Dane związane ze zgłaszaniem kandydatów i głosowaniem zostaną usunięte po rozstrzygnięciu plebiscytu.
 5. Osoby, których dane dotyczą mają prawo do żądania od Telewizji TOYA Sp. z o.o. dostępu do danych osobowych, które ich dotyczą, sprostowania danych, usunięcia ich lub ograniczenia przetwarzania, a także do złożenia skargi do organu nadzorczego.
 6. Udział w plebiscycie, a więc i podanie swoich danych osobowych jest całkowicie dobrowolne.

Łódź, 05.09.2022 r.

Strona korzysta z plików cookie. Korzystając z niej zgadzasz się na ich przyjmowanie. Zgodę tą możesz wycofać w każdej chwili poprzez zmianę ustawień przeglądarki, musisz jednak pamiętać, że przetwarzanie które miało miejsce zanim to zrobiłeś pozostaje zgodne z prawem.