Uprzejmie informujemy, że Telewizja Toya Sp. z o.o. zrealizowała projekt pn. "Wdrożenie nowoczesnego systemu produkcyjno-dystrybucyjnego w oparciu o system informatyczny w Telewizji TOYA" , współfinansowany w ramach III Osi Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego, Oś priorytetowa III: Gospodarka, innowacyjność, przedsiębiorczość, Działanie III.3 Rozwój B+R w przedsiębiorstwach.