Informacja o przetwarzaniu danych w związku z prowadzeniem przez TV TOYA Sp. z o.o. fanpage na portalu Facebook.

Cel i podstawa prawna przetwarzania danych

Dane osobowe osób które przeglądają, komentują, polubiły, obserwują lub udostępniły fanpage spółki TV TOYA albo jego poszczególne elementy (na przykład pojedyncze posty), przetwarzane są w celu promowania materiałów, informowania o zagadnieniach poruszanych w programach, nawiązania pozytywnych relacji, organizacji konkursów i umożliwienia łatwego kontaktu z administratorem.
Dane które są przetwarzane podczas administrowania fanpage to w przypadku osób niezarejestrowanych anonimowe dane statystyczne, a przetwarzanie przez nas tych informacji nie wymaga zidentyfikowania osoby której dane dotyczą.
Podstawą prawną do przetwarzania danych osobowych, w tym organizowania konkursów jest Art. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego I Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: Rozporządzenia), czyli prawnie uzasadniony interes administratora.
Dane osobowe gromadzone na potrzeby konkursów organizowanych za pośrednictwem fanpage w niektórych przypadkach mogą być przetwarzane również w celu realizacji przepisów prawa, które mogą się z tym wiązać (na przykład przepisów skarbowych). Podstawą prawną jest wówczas Art. 6 ust. 1 lit. C Rozporządzenia.

Opis prawnie uzasadnionego interesu

Administrator danych posiada prawnie uzasadniony interes w budowaniu pozytywnych relacji ze swoimi odbiorcami. Interesy te są zbieżne z interesem szerszej społeczności jaką są osoby które korzystały już z usług ADO i mogą jeszcze kiedyś chcieć z nich skorzystać. Czynności związane z budową marki, tworzeniem przyjaznej atmosfery wokół swojego przedsiębiorstwa są podstawowymi czynnikami wspierającymi prowadzenie działalności gospodarczej, a więc czynności takie mają pokrycie w Art. 16 Europejskiej Karty Praw Podstawowych.

Komu udostępniamy dane z fanpage?

W przypadku osób zarejestrowanych zgodnie z Regulaminem portalu Facebook informacje te są poszerzone o odnośniki do profili osób które mając konto samodzielnie weszły w jakąkolwiek interakcję z fanpage. Źródłem informacji mogą więc być zarówno sami użytkownicy fanpage jak i portal Facebook.
W przypadku uczestników konkursów, gdy wartość nagród kwalifikuje je do odprowadzenia podatku, dostęp do danych będzie miała również izba skarbowa.

Informacje które mogą być przekazywane do państwa trzeciego

Informacja o tym, że i w jaki sposób użytkownik wchodzi w interakcję z naszym Fanpage może być więc przetwarzana również przez spółkę Facebook, Inc. z siedzibą w 1601 Willow Road Menlo Park, California 94025 która może przetwarzać dane poza granicami EOG.

Okres przez który przechowujemy dane

Ze względu na swoją specyfikę związaną z osiągnięciem celu przetwarzania danych, informacje z fanpage, a więc i statystyki wygenerowane w oparciu o nie mogą być przechowywane w nieokreślonym czasie.
Przetwarzanie informacji dotyczących konkretnych zalogowanych użytkowników ma miejsce do czasu wycofania się ich z interakcji z fanpage, wprowadzenia odpowiednich zmian w ustawieniach prywatności swojego profilu lub usunięcie przez administratora np. z grona fanów.
Dane dotyczące uczestników konkursów przechowywane są tylko do zakończenia konkursu, wyłonienia zwycięzcy i przekazania nagrody. Dane zwycięzców konkursów w których wartość nagród kwalifikuje je do odprowadzenia podatku przechowywane są zgodnie z przepisami skarbowymi.

Prawa osób których dotyczą dane

Użytkownicy mają prawo do żądania od TV TOYA Sp. z o.o. dostępu do danych osobowych które ich dotyczą, sprostowania danych, a w uzasadnionych przypadkach ograniczenia przetwarzania, złożenia sprzeciwu i żądania ich usunięcia.

Prawo do ograniczenia przetwarzania.

Podczas składania wniosku o ograniczenie przetwarzania należy wskazać powód ograniczenia. Zgodnie z RODO ograniczenie przetwarzania może mieć miejsce jedynie w kilku przypadkach:

  • w przypadku zakwestionowania prawidłowości danych,
  • w przypadku zakwestionowania zgodności z prawem przetwarzana danych,
  • w przypadku gdy osoba, której dane dotyczą żąda ograniczenia przetwarzania powołując się na konieczność pozostawienia swoich danych w TV TOYA w celu ustalania, dochodzenia lub obrony roszczeń, a przesłanka prawna do przetwarzania przestaje obowiązywać. W takiej sytuacji to osoba zgłaszająca żądanie musi wykazać, że dane te są mu potrzebne właśnie w tym celu,
  • w przypadku gdy osoba wniosła sprzeciw dotyczący przetwarzania w celach marketingowych i nie został on uwzględniony.

Przetwarzanie niewymagające identyfikacji

W sytuacjach w których przetwarzanie nie wymaga zidentyfikowania osoby której dane dotyczą, TV TOYA Sp. z o.o. nie zachowuje, nie uzyskuje ani nie przetwarza dodatkowych informacji w celu zidentyfikowania osoby wyłącznie po to, aby zrealizować jej prawa. W takim przypadku nie mają zastosowania art. 15 - 20 Rozporządzenia.

Dobrowolność podania danych

Korzystanie z Fanpage, a więc ujawnianie jakichkolwiek informacji o sobie jest całkowicie dobrowolne, a ich zakres zależy wyłącznie od użytkownika, sposobu korzystania z fanpage i ustawień prywatności jego profilu.
W niektórych przypadkach adekwatność zbierania dodatkowych danych zwycięzców konkursów wynika z art. 30 ust. 1 pkt 2 i 21 ust. 1 pkt 68 i ustawy o PIT.

Zautomatyzowane podejmowanie decyzji

Organizator nie poddaje danych zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji w tym profilowaniu które mogłoby wywoływać wobec osób których dane dotyczą skutki prawne lub istotnie na nie wpływać.

Inne formy przetwarzania danych w celach promowania marki i produktów:

< Powrót